Treo dây mạch 2 đường dây 110kV Sơn La - Thuận Châu - Tuần Giáo

Treo dây mạch 2 đường dây 110kV Sơn La - Thuận Châu - Tuần Giáo

  Cung cấp: Cách điện và phụ kiện
 

Share :